استانداردها و گواهینامه ها

 • گواهینامه تایید تامین کنندگان تجهیزات دریایی
 • MPA NRW
 • GL
 • KRAFTFARHT-BUNDESAMT
 • LIOYDS Register
 • ISO 14001:2009
 • ISO 9001:2008
 • RINA
 • (ABS for SWK/2000-10(M & UM
 • ABS for SWK-2000/18/M series
 • ABS FOR SWK-2000/40
 • ABS for SWK-2000/130
 • TUV NORD
 • BUREAU VERITAS