مدیریت

  • نام و نام خانوادگی: فرهاد علی کریمی

    سمت: مدیر عامل

    پست الکترونیک: farhad@separ-me.com