طرز کار فیلتر سپار

فرآیند جداسازی و فیلتراسیون در فیلترهای سپار منحصر بفرد و ثبت شده می باشد.

از برجسته ترین امتیازات فیلتزهای سری 2000 اندازه فیزیکی کوچک و رابطه مستقیم آن با میزان جریان موثر سوخت است. فیلتر 2000 باید در سمت مکش سیستم سوخت رسانی نصب گردد. یعنی بین تانک سوخت و پمپ سوخت موتور. سوخت از دریچه T یا J که بصورت پلمپ می باشد وارد فیلتر می شود. (این دو دریچه فقط بخاطر راحتی در نصب یکی در چپ و یکی در راست تعبیه شده است.)


مرحله اول

جــریان سـوخـت از دریچـه ورودی وارد سیستم پره های داخـلی می شود، این پره ها حرکت دایره وار را به سوخت می دهد.


مرحله دوم

در این مرحله سـوخت در حـال حرکت دورانی به بخش کـاسه زیرین رسیده و به دلیل نیروی گریز از مرکز قطرات آب مـوجـود و ذرات سـنگین پـس از برخـورد با دیواره کاسه جدا شـده و در نـهایت در قـسمت پـائینی کـاسـه جمع می شود.


مرحله سوم

سوخت باید از سیستم پره ائی موجود که در خروجی قرار گرفته در وسـط بدنه عـبور کند، بدلیل مـتفاوت بـودن طـول پـره هـا و دو قـسـمـتی شـدن، مـسیر و سـرعت جـریان سـوخت تغییر می کند. قطرات کوچک آب و ذرات ریز معلق بر روی پره باقی می ماند.
قـطرات و ذرات جـدا شـده پـس از سـنگین شدن به طـور خودکار به انتهای کـاسه می روند، در این مرحله قسمت های اصلی آلوده کننده سوخت جدا می شود.


مرحله چارم

درسـت در زیر فـیلتر داخـلی مـحل جـریان سـوخت اسـت که بطور قابل توجهی نقش موثری در کاهش سرعت جریان سوخت دارد. این فـرو نشاندن سـرعت جریان سوخت، اجازه می دهد که مجددا قطرات آب و ذرات ریز باقی مانده در سوخت بر روی جدار داخلی قرار بگیرد و پس از تجمع بصورت قطرات بزرگتر در نهایت توسط نیروی جاذبه به پائین کاسه سوخت برود، در واقع مراحل قبلی بخش عـمده و اصـلی آب و ذرات مـوجود در سـوخت را جـدا نـمـوده کـه در محـل کـاسه و یا بـدنه داخلی می باشد. این امر باعث طول عمر فیلترهای داخلی و مصرفی موجود در فیلترها می باشد.


مرحله پنجم

ناخالصی های باقیمانده که در فیلتر به دام افـتاده در این مـرحله اسـت این فیلترها با اندازه منافذ مختلف در دسترس است.
سـوخت از فـیلتر عـبور مـی کـند که سـلولز مـبتنی بر عـناصر کـاغذ با رزین آبگیری ویژه سـوخت تـمیز سیستم فیلتراسیون سپار را به وسیله 2 خروجی ترک می کند.